Milé zákazníčky, milí zákazníci,

 

veľmi si vážime vašich nákupov a pozitívnych reakcií na naše predajne a internetový obchod. Ako trvalé poďakovanie sme pre vás pripravili vernostný program Apropos LOYALTY CLUB.

 

Staňte sa členkou/členom Apropos LOYALTY CLUB a získajte nasledujúce exkluzívne výhody v našich kamenných i internetových obchodoch:

- trvalá zľava na nábytok 5%

- trvalá zľava na doplnky 5%

- zvýhodnené ponuky určené výlučne pre členov klubu

- predpredajné akcie (late night shopping, predpredaj nových kolekcií a iné)

- VIP výhody:  zľava za veľký jednorazový nákup
400 Eur a viac  = 10%    

800 Eur a viac = 12%

2 000 Eur a viac = 15%

2 800 Eur  a viac = 17% 
4 000 Eur a viac = 20%


-  zľava za časté nákupy – nazbierajte svojimi opakovanými nákupmi výhody
400 Eur a viac  = 10%
800 Eur a viac = 12%

2 000 Eur a viac = 15%

2 800 Eur  a viac = 17% 
4 000 Eur a viac = 20%VIP výhody, hlavne výška  zliav, nahrádzajú  Základné výhody. Zľavy sa nespočítavajú. Výhody členov Apropos LOYALTY CLUBu, hlavne výška zliav, sa nevzťahujú na už zlacnený tovar  alebo tovar v akcii a tovar s inou výhodou. Karta je neprenosná.
 
Objem nákupov členov Apropos LOYALTY CLUBu sa vyhodnocuje raz  za tri mesiace. Zľavu za časté nákupy Vám teda upravíme vždy každý štvrtý mesiac na základe predchádzajúcich celkových objemov.
 
- tešiť sa môžete i na prekvapenia v podobe ďalších výhod a na zaujímavé informácie!

Zaregistrujte sa už dnes a hneď nakupujte so všetkými výhodami. Každý držiteľ karty Apropos LOYALTY CLUB je oprávnený čerpať svoje výhody vo všetkých značkových kamenných i internetových predajniach Apropos-your lifestyle.   

 

Ako sa staťčlenom Apropos LOYALTY CLUB

- vyplňte registračný formulár (v predajniach Vám ich vydá obsluha pri pokladni alebo vyplňte on-line formulár viď odkaz nižšie)

- karta bude vydaná na základe riadne vyplneného formulára buď na mieste predaja alebo zaslaná poštou

 

Registrovaný člen dostane kartu prestížneho Apropos LOYALTY CLUB, ktorá na zadnej strane obsahuje text v ČJ, SJ, AJ, NJ a slovinskom jazyku, EAN kód a ďalší unikátny kód. Touto kartou sa zákazník/člen preukazuje pri nákupe v kamenných predajniach. Pri nákupe v internetovom obchode www.apropos-shop.cz a www.apropos-shop.sk a www.apropos-shop.at a www.apropos-shop.si uvedie zákazník/člen do poznámky v elektronickej objednávke unikátny kód, ktorý nájde na zadnej strane svojej klubovej karty.

 

Na tovar označený týmto symbolom sa vzťahuje akčná ponuka len pre členov clubu. Členovia sú o akčných ponukách informovaní na úvodnej stránke a newsletterom.
 

Prevádzkovateľ Apropos LOYALTY CLUB si vyhradzuje právo na zmeny. Platí do vypredania zásob. Predajca si vyhradzuje právo kedykoľvek vernostnú kartu vyradiť z programu i bez udania dôvodu.

 

Byť prvý, vedieť viac, robiť dojem, dostať viac než očakávam, oslavovať, kúpiť veľa - platiť menej. 

Apropos LOYALTY CLUB

 

Online registrácia tu.

 

Všeobecné obchodné podmienky Apropos LOYALTY CLUB

Zmluvné podmienky spoločnosti AlifeStyle s.r.o. pre členstvo zákazníkov kamenných i internetových predajní Apropos – your lifestyle v programe s názvom Apropos LOYALTY CLUB

1. Program Apropos LOYALTY CLUB

1.1. Apropos LOYALTY CLUB je názov programu, ktorý spoločnosť AlifeStyle s.r.o. so sídlom Praha 1, Týnská 21, PSČ 110 00, IČ: 289 58 314, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 155857 (ďalej len „Spoločnosť“), ponúka ako dodatočnú službu pre všetkých zákazníkov Spoločnosti v jej prevádzkach s názvom Apropos – your lifestyle (ďalej len „Club“).

1.2. Riadne vyplnená prihláška do Clubového programu zo strany zákazníka v súlade s pokynmi uvedenými v prihláške a týmito Podmienkami (ďalej len „Prihláška), sa považuje za zmluvu o členstve v Clube, riadne uzavretú medzi zákazníkom a Spoločnosťou, platnou ku dňu riadneho doručenia Prihlášky zákazníka Spoločnosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto zmluvné podmienky Clubu (ďalej len „Podmienky“).

1.3. Účelom Clubového programu je zvýšenie kvality služieb a poskytovanie špeciálnych ponúk a zliav zo strany Spoločnosti v prospech zákazníkov, ktorí pravidelne využívajú služby a nakupujú výrobky Spoločnosti.

1.4. Zákazník, ktorý je členom Clubu, má právo získať špeciálne ponuky a zľavy z cien za služby a výrobky, poskytovaných zo strany Spoločnosti, príp. obchodných partnerov Spoločnosti, a to za predpokladu dodržania Podmienok či ďalších podmienok. 

2. Členstvo a karta klubu

2.1. Členstvo v Clube je spojené s platne uzavretou zmluvou uvedenou v ustanovení článku 1., bod 1.2. Podmienok, ktorá nadobúda účinnosť v okamihu doručenia karty Clubu zákazníkovi uvedenom v Prihláške (ďalej len “Clubová karta”). Tlačoviny prihlášok sú k dispozícii v prevádzkach Spoločnosti s názvom Apropos – your lifestyle alebo na iných miestach, kde ich Spoločnosť v rámci podpory programu distribuuje.

2.2. Prihláška musí obsahovať pravdivé nasledujúce údaje: meno a priezvisko zákazníka, bydlisko (príp. doručovacia adresa), vek, pohlavie, e-mail, dátum vyplnenia a podpis zákazníka. Prihlášku odovzdajú zákazníci na príslušnom kontaktnom mieste Spoločnosti.

2.3. Pre overenie riadneho vyplnenia Prihlášky a vydanie Clubovej karty, môže byť zákazník vyzvaný povereným zamestnancom Spoločnosti o predloženie dokladov totožnosti alebo iného dokladu preukazujúceho jeho totožnosť.

2.4. Na základe podanej Prihlášky vystaví poverený zamestnanec Spoločnosti Clubovú kartu, ktorú odovzdá príslušnému zákazníkovi osobne pri registrácii do Clubu; v stanovených prípadoch bude Clubová karta zákazníkovi doručená poštou. V prípade zaslania klubovej karty prostredníctvom poštového doručovateľa nebude zákazníkovi účtované aktuálne poštovné.

2.5. Členom Clubu sa môže stať fyzická osoba alebo zákonný zástupca právnickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom a registráciou v Slovenskej republike alebo v zahraničí, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, na základe podanej Prihlášky.

2.6. Člen môže prijať a používať len jednu platnú Clubovú kartu, ktorá je neprenosná. Clubovú kartu je oprávnený používať výhradne držiteľ karty. Clubová karta je vlastníctvom spoločnosti, môže byť použitá len v súlade s Podmienkami.

2.7. Člen je povinný bezodkladne informovať Spoločnosť o zmenách v údajoch uvedených v Prihláške.

2.8. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek rozhodnúť o zániku členstva Člena v Clube pokiaľ Člen:

a) jedná v rozpore s ustanovením článku 2., bod 2.5. Podmienok;
b) dopustil sa protiprávneho jednania alebo jednal v rozpore s dobrými mravmi, v dôsledku čoho Spoločnosť utrpela stratu;
c) nerealizoval žiadnu operáciu s Clubovou kartou počas doby dlhšej ako 12 mesiacov;
d) podá žiadosť o zrušenie členstva v Clube;
e) zomrie či je prehlásený za mŕtveho.

2.9. V rozhodnutí o zániku členstva Člena v Clube sa uvedie deň zániku členstva Člena v Clube, lehota a miesto k vráteniu Clubovej karty vylúčeného Člena, ktorá sa stáva neplatnou.

3. Postup pri využívaní výhod

3.1. Clubové výhody možno využívať v súlade s platnými podmienkami Apropos LOYALTY CLUB len po predložení platnej Clubovej karty personálu obsluhujúceho pokladňu, inak nie je možné získať výhody ani po dodatočnom predložení pokladničného dokladu.

3.2. Obsluha je povinná doručiť zistené neplatné Clubové karty na centrálu Clubu. Tieto karty sú na tzv. čiernej listine. O príčine blokácie Clubovej karty sa môže Člen informovať v predajniach alebo na club@apropos-shop.cz. 

4. Strata a odcudzenie Clubovej karty

4.1. Stratu alebo odcudzenie Clubovej karty je Člen povinný bezodkladne oznámiť v predajniach Apropos – your lifestyle alebo na club@apropos-shop.cz; novú Clubovú kartu dostane do 30 dní od nahlásenia straty alebo odcudzenia Clubovej karty. Akékoľvek operácie a manipulácia s Clubovou kartou vykonané po strate alebo odcudzení Clubovej karty nie sú platné.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Člen je plne vyrozumený s tým, že ďalším obsahom zmluvy uvedenej v ustanovení článku 1., bod 1.2. Podmienok je výslovný súhlas Člena s poskytnutím a ďalším použitím a spracovaním jeho osobných údajov uvedených v Prihláške, v prospech Spoločnosti, pre účely prevádzkovania Clubového programu, a ďalej súhlas s použitím a spracovaním údajov o nákupe tovaru a služieb Člena behom členstva v Clube v prospech Spoločnosti, pre účely skvalitnenia služieb Spoločnosti v prospech zákazníkov Spoločnosti, to všetko v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

5.2. Člen súhlasí predovšetkým s tým, aby Spoločnosť sama alebo prostredníctvom povereného sprostredkovateľa zaznamenala osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné dáta v písomnej a elektronickej forme uchovávala zhromažďovala, ukladala, vyhľadávala, kombinovala a používala pre potreby priameho marketingu a informovania o novinkách a ponukách Spoločnosti a jej obchodných partnerov.

5.3. Spoločnosť je oprávnená za účelom výroby a personifikácie Clubovej karty poskytnúť meno a priezvisko Člena určenému dodávateľovi. 

5.4. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu trvania členstva v Clube.

5.5. Spoločnosť zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržovanie povinností podľa zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

5.6. Vyššie uvedený súhlas s použitím osobných údajov člen Clubu potvrdzuje svojím podpisom na Prihláške.

6. Komunikácia prostredníctvom internetu

6.1. V prípade komunikácie i vykonávania určitých úkonov prostredníctvom internetu sa riadi platnými podmienkami Apropos LOYALTY CLUB, ktoré sú uvedené na webovej stránke spoločnosti.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Práva spojené s členstvom v Clube sú neprenosné a zanikajú smrťou Člena.

7.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky. Zmena sa môže oznámiť písomnou správou určenou Členovi, že má možnosť sa zoznámiť s novým znením Podmienok, ktoré nahradzujú predchádzajúce znenie Podmienok a to na webových stránkach Spoločnosti alebo v priestoroch prevádzok Spoločnosti s názvom Apropos – your lifestyle alebo vydaním aktuálneho znenia Podmienok, ktoré sa zverejnia a sprístupnia v prevádzkach Spoločnosti, za účelom možnosti zoznámenia sa Členov a zákazníkov s obsahom Podmienok nového znenia. Spoločnosť má právo oznámiť tieto zmeny i ďalším spôsobom.

7.3. Vykonanie akýchkoľvek transakcií Clubovou kartou po oznámení týchto zmien alebo nezaslania písomného oznámenia držiteľa karty o zániku členstva do 10 dní od oznámenia zmien, sa považuje za súhlas člena Clubu s nimi.

7.4. Program Clubu pripravila Spoločnosť s dlhodobým zámerom. Spoločnosť si však vyhradzuje právo ukončiť Clubový program z akéhokoľvek dôvodu. Dátum ukončenia činnosti Clubu sa oznámi výveskou v priestoroch prevádzok Spoločnosti minimálna jeden kalendárny mesiac vopred.

7.5. Akékoľvek prezentácie a prehlásenia ohľadom Clubu je oprávnená poskytovať výhradne Spoločnosť.

7.6. Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 12. 2012.

Kontaktné informácie: Apropos LOYALTY CLUB
AlifeStyle s.r.o., Týnská 21, Praha 1, 110 00, ČR club@apropos-shop.cz