Obchodné podmienky  

 1. Obchodné podmienky  
  1. Úvodné ustanovenie
  2. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  3. Ceny tovaru
  4. Dodacia lehota
  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky
  7. Ochrana osobných dát
  8. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.apropos-shop.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.      Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.      Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.5.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6.      Zákazníci zo Slovenskej republiky môžu objednávať na e-shope : www.apropos-shop.sk, kde sú ceny uvedené v mene EUR.

Prevádzkovateľ obchodu:

AlifeStyle s.r.o.
Týnská 21 110 00 Praha 1
IČ: 28958314
DIČ: CZ28958314
Vedená Mestským súdom Praha, oddiel C 155857
Firma je platiteľom DPH.
Číslo účtu: 4700948001/5500 Raiffeisenbank a.s.

2. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webové stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, napr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.7.      Všetky prezentácie tovaru umiestené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.8.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.9.      Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.10.    Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

2.10.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.10.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

2.10.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.11.    Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po prevzatí objednávky toto prevzatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho uvedené v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.12.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.13.    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.14.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pri čom tieto náklady sa nelíšia od základní sadzby.

3. Ceny tovaru

3.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

•          v hotovosti na pobočke predávajúceho

•          platobnou kartou na pobočke predávajúceho

•          v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

•          bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: IBAN : SK0211110000001136047005 UniCredit Bank

•          online platobnou kartou;

3.2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3.      Predávajúci nepožaduje mimo objednávky výroby nábytku na mieru podľa priania zákazníka od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.4.      V prípade platby v hotovosti, platobnou kartou na pobočke či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.5.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6.      Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.7.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

3.8.      Pokiaľ má zákazník platný zľavnený kód či kód z darčekovej poukážky, vloží tento kód do príslušného poľa /do poznámky na webovom formulári na odoslanie objednávky/. Jednotlivé zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak. Pokiaľ má zákazník vernostnú percentuálnu zľavu na nákup, je zákazníkovi táto zľava automaticky odpočítaná pri každom nákupe prevedenom pod jeho registráciou. Predajca si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upravovať či zrušiť zľavnené kupóny či vernostné zľavy.

3.9.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju spoločne s tovarom alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Dodacia lehota, doprava tovaru

4.1.      V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.3.      V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.4.      Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prepravcom, obvykle do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 pracovných dní. O tom, že predajca odovzdal zásielku k expedícii zvolenému dopravcovi, je zákazník informovaný e-mailom.

4.5.      V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet, a to najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody.

4.6.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu potvrdzujúceho neoprávnené vniknutie do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.7.      Kupujúci je povinný skontrolovať obsah zásielky a akékoľvek nezrovnalosti (poškodený tovar, chýbajúci tovar či chybne zaslané položky) okamžite oznámiť predávajúcemu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, taktiež i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej  zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil jeho pôvodný obal.

5.2.      Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť Reklamačný formulár poskytovaný predávajúcim, k stiahnutiu TU Reklamačný list. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu pobočky predávajúceho (AlifeStyle s.r.o., Štúrova 9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika) či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@apropos-shop.sk

5.3.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4.      Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, má dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medzitým bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.
Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

5.5.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6.      Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7.      Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8.      Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, prestáva mať účinnosť darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6. Reklamácie tovaru, záručné podmienky

6.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

6.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

6.2.1.   má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevedené,

6.2.2.   sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

6.2.3.   tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzoru alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy,

6.2.4.   je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

6.2.5.   tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3.      Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4.      Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol už chybný pri prevzatí.

6.5.      Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky alebo pobočky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prevzal od kupujúceho reklamovaný tovar.

6.6.      Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

6.7.      Na darčeky, ktoré sú poskytované celkom zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

6.8.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6.9.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

6.10.    Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@apropos-shop.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

6.11.    Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

6.12.    Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@apropos-shop.sk.   
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

7. Ochrana osobných údajov a ukladanie cookies

7.1.      Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2.      Kupujúci súhlasí so  spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko iba ako „osobné údaje“).

7.3.      Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov  predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznamoch kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama od seba znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

7.4.      Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.5.      Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako aj spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

7.6.      Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7.      Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8.      V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä, ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

7.8.1.   požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie.

7.8.2.   požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

7.9.      Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácií.

7.10.    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

7.11.    Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné urobiť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

7.12.    Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte či uvedenej kupujúcim v objednávke.

8. Záverečné ustanovenia

8.1.      Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

8.2.      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou  jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

8.3.      Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho  upozornenia. Predajca môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

8.4.      Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Tieto náklady si kupujúci hradí sám.

8.5.      Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim
v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho sídlo firmy:

AlifeStyle s.r.o., Týnská 21, 110 00 Praha 1, e-mail: info@alifestyle.info  

Prevádzka:

Apropos - your lifestyle

AlifeStyle s.r.o.

Štúrova 9

811 02 Bratislava

Otvorené: Po - PI 09:00 - 19:00, So - Ne 10:00 - 18:00

tel.: +421 948 170 171

e-mail: info@apropos-shop.sk

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. januára  2014

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“).

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne len zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.  

Predávajúcim je AlifeStyle s.r.o., Týnská 21, 110 00 Praha 1, Česká Republika, IČ: 28958314, DIČ: CZ28958314, Vedená Mestským súdom Praha, oddiel C 155857

Zákazníkom internetového obchodu www.apropos-shop.cz je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba činí 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádom. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobenej jej obvyklým používaním. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČ, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná ďalšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, kedy je mu doručené prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky nutné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na ich základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za chyby, vracia kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.  

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má, ak ide o:

 • chyby odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • iné chyby neodstrániteľné a ak sa nepožaduje výmena veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

2. Vybavenie reklamácie

Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktujte predávajúceho písomne, e-mailom alebo telefonicky.
Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na ďalšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú chybu. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov apod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu, si kupujúci vo vlastnom záujme počína tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane celého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar na reklamáciu zašle na kontaktnú adresu predávajúceho:
AlifeStyle s.r.o., Apropos – your lifestyle, Štúrova 9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 
Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci právo na primeranú náhradu tohto dopravného.
Pokiaľ bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie je doklad o zaplatení tovaru a popis chyby. Kompletné informácie potrebné k vybaveniu reklamácie môže kupujúci uviesť do reklamačného listu, ktorý môže odovzdať predávajúcemu e-mailom, osobne na prevádzke alebo poštou spolu s reklamovaným tovarom.
Reklamačný list je možné stiahnuť tu: Reklamačný list.  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutia zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti z registračnej pokladne v mieste prevádzky spoločnosti. V prípade bankového prevodu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu správne číslo účtu, na ktoré si praje vrátenú čiastku odoslať.

3. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2014.  Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Doprava a platba

Objednaný tovar je odoslaný najčastejšie do 3 pracovných dní od prijatia objednávky, najneskôr do 14 dní. Pokiaľ z nejakého dôvodu nie je možné túto lehotu dodržať (tovar nie je na sklade), budeme vás o tom okamžite informovať.

1. Spôsob dopravy:

Prostredníctvom súkromnej dopravnej spoločnosti UPS: zásielka bude doručená do druhého dňa od podania. O odoslaní tovaru budete informovaní e-mailom alebo telefonicky/SMS.
V prípade, že zvolíte doručenie prostredníctvom UPC, je nutné vyplniť na doručenie takú adresu, na ktorej budete k zastihnutiu behom dní medzi 8.00 - 18.00 hodinou. V prípade, že týmto miestom bude vaše zamestnanie, je nutné uviesť okrem vášho mena tiež názov a adresu firmy. 

Poštovné UPS:  3,50 Eur
Dobierka :  1,- Eur

Pri nákupe nad 80,- Eur je poštovné zadarmo! (doručenie prepravcom UPS na území SR)

Osobný odber v našej prevádzke: zadarmo

Apropos – your lifestyle, Štúrova 9, 81102 Bratislava
Otvorené: Po - PI 09:00 - 19:00, So - Ne 10:00 - 18:00

Darčekové poukazy zasielame zadarmo prostredníctvom Slovenskej pošty.

 

Doprava nábytku a nadrozmerného tovaru

V rámci Slovenskej republiky bude doprava v prevažnej väčšine prípadov zadarmo. V zvláštnych prípadoch (pri viac kusoch nábytku či nadrozmerného tovaru), môže byť účtovaný špeciálny príplatok za dopravu, o ktorom by sme vás informovali v štádiu potvrdenia objednávky.

 

2. spôsob platby:

 • Dobierkou pri doručení (platba dopravcovi pri doručení tovaru, poštovné navýšené o poplatok za dobierku)
  Bankovým prevodom na náš účet, číslo: 1136047005/1111 UniCredit Bank
  Variabilný symbol zodpovedá číslu vašej objednávky. Objednávka bude odoslaná po príchode platby na účet, odporúčame preto prevod uskutočniť ihneď po objednaní tovaru
 • V hotovosti pri osobnom odberu v našej prevádzke
  Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Zb) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, vyhradzuje si predajca požadovať od kupujúceho čiastku na pokrytie prepravných nákladov a manipulačný poplatok 10,- Eur.
  Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neprevzatia dobierky s uhradením poplatku za odoslaný tovar v tejto výške.

3. Prevzatie tovaru od dopravcu:

Kupujúci je povinný dodaný tovar a pripojené doklady bezprostredne po ich prevzatí prehliadnuť a skontrolovať neporušenosť obalu. Pokiaľ príjemca zistí zjavné chyby (napríklad poškodený obal zásielky), oznámi túto skutočnosť bez odkladu prepravcovi, ktorý je povinný spísať na mieste zápis o škode. Tento zápis je potrebný k vybaveniu reklamácie!
Zákazník má právo neúplnú alebo poškodenú zásielku neprebrať, v tomto prípade je nutné spísať s dopravcom zápis o škode a zároveň ihneď kontaktovať odosielateľa (internetový obchod) telefonicky na alebo e-mailom. Pokiaľ doporučené kroky spotrebiteľ pri dodaní poškodenej zásielky učiní, výrazne tak prispeje k rýchlemu riešeniu reklamácie dodaného tovaru a jeho nového dodania. 
Pokiaľ nie je tento postup dodržaný, nie je možné poškodený alebo chýbajúci tovar nahradiť.

Doporučený postup pri poškodenom obsahu prevzatej zásielky

Pokiaľ zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Po prevzatí zásielky je ďalšia reklamácia ohľadom poškodenia zásielky riešená s dopravcom.
Doporučený postup pri poškodení obsahu prevzatej zásielky je podľa zvoleného dopravcu nasledujúci:

 • v prípade dopravy službou UPS :
  Kupujúci je povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 3 dní od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalu a výplne. Odporúčame kontaktovať dopravcu bez odkladu, výrazne tak prispejete ku kladnému vybaveniu reklamácie.

Poznámka

Vzhľadom k charakteru ponúkaného tovaru (porcelán, sklenené doplnky apod.) odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený i pokiaľ obal poškodený nie je. Pokiaľ zásielka pri dodaní javí známky poškodenia, odmietnite ju prevziať! Protokol o prevzatí tovaru nikdy nepodpisujte pokým tovar u poškodenej zásielky neskontrolujete!
Pokiaľ k tejto nepríjemnej situácii príde, informujte nás obratom (najneskôr však nasledujúci pracovný deň) o vzniknutom stave prostredníctvom e-mailu: info@apropos-shop.sk alebo telefonicky: +421 948 170 171. Situácia bude vyriešená v najkratšom možnom čase.
V prípade akýchkoľvek dotazov, nezrovnalostí či problémoch s dopravou nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás!

4. Problémy s doručením

Pretože na doručovanie zásielok využívame služby externej spoločnosti, môže sa stať, že nami expedovaná zásielka k vám nedorazila vo vopred ohlásenom termíne. V takomto prípade si najprv veľmi jednoducho overte, kde sa vaša zásielka nachádza.

 • na váš email sme zaslali podacie číslo zásielky (pokiaľ vám e-mail neprišiel, kontaktujte nás a bude vám číslo oznámené)
 • overiť si, kde je zásielka si môžete v online systéme UPS : www.sps-sro.sk
 • v prípade, že zistíte, že zásielka je uložená na vašej pošte, môžete si ju osobne vyzdvihnúť
 • v prípade uloženia v depe UPS kontaktujte dopravcu na tel. 16 877
 • pokiaľ spoločnosť zásielku stratila okamžite nás kontaktujte, aby sme vám mohli vybaviť reklamáciu stratenej zásielky a zaslať vám nový tovar